Vol 1, No 1 (2019)

First

Daftar Isi

Artikel

Ani Widyawati, Dhimas Nur Setyawan
Sari view : 25 times
Pardimin Pardimin, Supriyoko Supriyoko, Rahayu Retnaningsih
Sari view : 24 times
Puji Hariati Winingsih
Sari view : 24 times
Siti Rochmiyati, Die Bhakti Wardoyo Putro
Sari view : 25 times
Akbar Al Masjid, Arya Dani Setyawan
Sari view : 31 times
Yoga Pradana Wicaksono, Sudartomo Macaryus
Sari view : 18 times
die bhakti_wardoyo putro
Sari view : 5 times
Subhi Nur Fuadi, Trias Setiawati
Sari view : 35 times
Adhi Prakosa
Sari view : 14 times
Ermawati Ermawati, Desy Rufaidah
Sari view : 30 times
Ida Bagus Bagus Nyoman Udayana
Sari view : 10 times
Biya Ebi Praheto
Sari view : 20 times
adinda meita putri
Sari view : 7 times
Supriyoko Supriyoko, Rahayu Retnaningsih
Sari view : 22 times
Ima Widyastuti, Adhi Kusuma
Sari view : 22 times
Dionisius Pius Aboyaman Takndare, Ima Kristina Yulita
Sari view : 18 times
Banyu Bening, Lucia Kurniawati
Sari view : 13 times
Sigit Tripambudi, Yenni Sri Utami, Ida Wiendijarti
Sari view : 26 times
Dwi Wijayanti
Sari view : 9 times
sherly purwati
Sari view : 4 times
aisiah aisiah
Sari view : 10 times
nusarini nusarini
Sari view : 9 times
Wijaya Heru Santosa, Desy Rufaidah, Ermawati Ermawati
Sari view : 5 times
Basuki Basuki
Sari view : 6 times
Nurcholish Arifin Handoyono, Rabiman Rabiman, Sigit Purnomo
Sari view : 19 times
Yuyun Yulia
Sari view : 14 times
Ari Setiawan
Sari view : 8 times
Nanang Bagus Subekti, Estri Oktarena Ikrarini
Sari view : 15 times
Hazairin Eko Prasetyo
Sari view : 3 times
Victa Sari Dwi Kurniati, Ima Widyastuti
Sari view : 22 times
Dafid Slamet Setiana
Sari view : 9 times
Dafid Slamet Setiana
Sari view : 9 times
Imam Ghozali, Hasti Robiasih, Luky Tiasari
Sari view : 18 times
Imam Ghozali
Sari view : 4 times
Tri Utami, A.A Sujadi, Tri Astuti Arigiyati, Betty Kusumaningrum
Sari view : 5 times
Rusdian Noor Dermawan, Nur Indah Sholikhati
Sari view : 5 times
Dinar Westri Andini, Shanta Rezkita, Yohana Sumiyati
Sari view : 3 times
anselmus sudirman
Sari view : 8 times
Luky Tiasari
Sari view : 15 times
Ida - Wiendijarti
Sari view : 3 times
laksmi widyarini
Sari view : 2 times
Hanandyo Dardjito, Gunawan Gunawan
Sari view : 6 times