(1)
Purnamasari, E.; Maridja, Y. KONFLIK DALAM NASKAH DRAMA TANPA PEMBANTU KARYA A.ADJIB HAMZAH : PENDEKATAN PSIKOLOGI SASTRA. Caraka 2018, 4, 154-166.