(1)
Novi Wahyu, W.; Sunarno, S. Psikologi Positif Melalui Kitab Al-Hikam Karya Syaikh Ibn ‘Atha’illah As-Sakandari. J. Spirits 2022, 13, 1-14.