Novi Wahyu, W., and S. Sunarno. “Psikologi Positif Melalui Kitab Al-Hikam Karya Syaikh Ibn ‘Atha’illah As-Sakandari”. Jurnal Spirits, vol. 13, no. 1, Oct. 2022, pp. 1-14, doi:10.30738/spirits.v13i1.14442.