Nita, Vio, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia