Ali, A. M., & Prasetia, Y. (2023). Ethnomathematical studies on the Gedong Songo temple. Union: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, 11(2), 242–249. https://doi.org/10.30738/union.v11i2.14428