WAE, S.; ARIGIYATI, T. A.; AYUNINGTYAS, A. D. Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Matematika Siswa Kelas X IPA SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta. Union : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 311–318, 2020. DOI: 10.30738/union.v8i3.8816. Disponível em: https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/union/article/view/8816. Acesso em: 29 sep. 2022.