Ali, A. M. and Prasetia, Y. (2023) “Ethnomathematical studies on the Gedong Songo temple”, Union: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, 11(2), pp. 242–249. doi: 10.30738/union.v11i2.14428.